Vad är en karensdag och karensavdrag?

Vad är en karensdag och karensavdrag?

Karensavdrag är 20% av din sjuklön under en genomsnittlig arbetsvecka. Detta ersätter karensdag, då ingen sjuklön gavs för första sjukdagen. Arbetsgivaren betalar 80% av din vanliga lön när du är sjuk, men gör avdrag för karens.

Bild från Freepik.

Vilka regler finns för karensavdraget?

När du är sjuk och måste stanna hemma från arbetet, förväntas din arbetsgivare att betala ut sjuklön till dig, motsvarande 80 procent av din normala lön.

Denna sjuklön minskas dock med ett karensavdrag på 20 procent av sjuklönen för en genomsnittlig arbetsvecka. För en heltidsanställd innebär detta att du inte får någon ersättning för den första sjukdagen. Karensavdraget beräknas utifrån din genomsnittliga arbetstid under en vecka.

Under de första 14 sjukdagarna är det arbetsgivaren som står för sjuklönen. Efter det måste du istället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan om du fortfarande är sjuk. Karensavdraget tillämpas både på sjuklönen och på sjukpenningen.

Det har föreslagits att införa ett tak på högst sex karensdagar per år. En arbetsgrupp på Socialdepartementet har utvärderat karensavdraget och föreslagit en lägre gräns för antalet karensdagar per år för att ersätta det nuvarande allmänna högriskskyddet.

För att beräkna ditt karensavdrag:

  • Om du har en månadslön görs karensavdraget på 20 procent av din sjuklön, baserat på din genomsnittliga veckoarbetstid.
  • För timanställda beräknas karensavdraget på samma sätt, men utifrån antalet arbetade timmar under en genomsnittlig arbetsvecka.
  • Behovsanställda erhåller inte sjuklön utan får istället sjukpenning från Försäkringskassan, där karensavdraget görs på den förväntade sjukpenningen under en genomsnittlig vecka.
  • För företagare tillämpas inget karensavdrag, men de kan själva välja antalet karensdagar vid sjukdom.
  • Arbetssökande får sjukpenning från Försäkringskassan, med karensavdrag motsvarande en heldags sjukpenning.

 

Vid återfall i sjukdom efter fem kalenderdagar börjar en ny period med karensdagar. Om sjukdomsfallen inträffar inom fem kalenderdagar mellan varandra, tillämpas inte ett nytt karensavdrag.

Karensavdraget är oberoende av när under dagen du blir sjuk. Tidigare regler om karensdag har ersatts med karensavdrag sedan den 1 januari 2019. För heltidsanställda har denna förändring ingen effekt, men för dem med oregelbundna arbetstider innebär det mer rättvisa regler, där karensavdraget alltid motsvarar 20 procent av den förväntade sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

 

Källor och hänvisningar:

 

Friskrivning: Vi har ingenting att göra med någon av de sidor som vi hänvisar till. Vi har faktagranskat all information vi skriver om och vid tidpunkten för publicering var dessa korrekta och uppdaterade. Vi har heller inget samröre med något företag, organisation eller annan intressepart som vi eventuellt skriver om i artikeln.

 

Jennie Sternie

Jennie Sternie

Jennie har ett förflutet som rekryterare inom marknadsföring och har själv även jobbat som digital marknadsförare.