Vad tjänar en optiker i lön?

Vad tjänar en optiker i lön?

Lönen är en av de viktigaste sakerna när man utforskar ett yrke eller överväger att byta jobb. Även om det inte är den enda faktorn som påverkar våra karriärval eller arbetsnöjdhet, är det utan tvekan en betydelsefull aspekt som inte kan ignoreras. Här går vi igenom hur mycket en optiker tjänar i lön och vilka faktorer som du själv kan påverka för en högre lön i yrket.

Analys av lönestatistiken för en optiker

Det finns flera olika teorier om hur man kan påverka sin lön och vad som faktiskt spelar in. Frederick Herzberg, en framstående amerikansk psykolog och forskare, presenterade en teori som kallas tvåfaktorsteorin, som utforskar vad som driver motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen.

Enligt denna teori kan faktorer delas in i motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer, såsom ansvar, erkännande och meningsfullhet i arbetet, anses påverka arbetsglädjen och tillfredsställelsen. Å andra sidan består hygienfaktorer, som inkluderar lön och fysisk arbetsmiljö, av aspekter som inte direkt ökar motivationen men kan skapa missnöje om de inte är tillfredsställande.

I optikeryrket betraktas lön vanligtvis som en hygienfaktor. Det innebär att medan en löneökning kan ge tillfällig glädje, kan en känsla av att vara underbetald leda till långvarigt missnöje och frustration hos personalen. Därför är det av yttersta vikt att förstå den genomsnittliga ersättningen för optiker och hur den kan variera beroende på olika faktorer.

I Sverige, där jag har flera vänner som praktiserar som optiker, har jag genomfört en ingående analys av lönestatistik för optiker, från olika källor, inklusive Statistiska centralbyrån (SCB), för att få en klarare bild av den genomsnittliga optikerlönen. Utöver detta har jag tagit hänsyn till andra relevanta faktorer som påverkar lönen, inklusive geografisk plats, yrkeserfarenhet och utbildning.

Vad tjänar en optiker?

Under senare år har optikerlönerna i Sverige genomgått en imponerande tillväxt. Enligt statistik från SCB, låg den genomsnittliga månadslönen för en heltidsanställd optiker på 40 100 kronor år 2020. Mellan 2014 och 2019 har optikerlönerna ökat markant, med en genomsnittlig ökning på cirka 11 000 kronor, motsvarande en 40-procentig ökning.

Optikeryrket har därmed utmärkt sig som ett av de yrken som haft den mest påtagliga löneökningen i Sverige under denna tidsperiod. Jämfört med den generella löneökningen för samtliga yrken, som låg på lite över 12 procent, har optiker haft en betydligt större ökning från ett genomsnitt på 31 400 kronor till 35 300 kronor i månaden.

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor är vanliga, men majoriteten av utbildade optiker, närmare bestämt 92 procent, arbetar i privat sektor. Detta gör det utmanande att jämföra lönen mellan sektorerna då underlaget från offentlig sektor är begränsat.

Vad påverkar lönen för en optiker?

Arbetsort

Flera faktorer påverkar den individuella optikerlönen, inklusive geografiska skillnader. Jämfört med länder som Norge, där optiker i Oslo har en betydligt högre lön än genomsnittet, är de geografiska löneskillnaderna för svenska optiker relativt små. Optikerlönerna är jämnare fördelade över hela landet, och de högsta lönerna återfinns ofta i norra delarna av Sverige, såsom i Västerbottens län och Jämtlands län.

Ett intressant fenomen är att de som byter jobb regelbundet verkar ha den bästa löneutvecklingen, en trend som observerats i flera branscher. Även om specifika siffror för optikerbranschen saknas, finns det indikationer på att detta mönster kan gälla även för optiker.

Ytterligare en faktor som påverkar optikerlönen är det ökade behovet av optiker inom sjukvården, särskilt med tanke på den begränsade tillgången på nyexaminerade optiker. Detta ger optikerns förhandlingsläge en betydande styrka när det gäller att förhandla om löneökningar.

Sammanfattningsvis visar optikerlönerna en betydande tillväxttrend de senaste åren. Utöver den generella ökningen finns det flera faktorer som kan påverka en optikers individuella lön, inklusive geografisk plats, yrkeserfarenhet och förmågan att förhandla. Att förstå dessa faktorer är avgörande för att uppnå en rättvis och konkurrenskraftig lön som optiker.

Arbetslivserfarenhet

Inom optikerbranschen har lönerna de senaste åren uppvisat en imponerande tillväxt. Trots att alla optiker har sett sina löner stiga, påverkar erfarenhet lönen positivt. För de som har mindre än fem års erfarenhet ligger den genomsnittliga månadslönen strax under 34 000 kronor. Denna siffra ökar med ökad arbetslivserfarenhet. 

Enligt lönestatistik förväntas optiker som tog examen mellan 2010 och 2014 ha en lön på över 37 000 kronor. För dem som tog examen under 90-talets första år, ligger genomsnittslönen på ungefär 40 000 kronor i månaden. Som kunskapsarbetare är det rimligt att en större kunskapsbas belönas även ekonomiskt.

Kön är, liksom i många andra yrken, en faktor som tyvärr påverkar lönen, även om det är en mindre påverkande faktor inom optikerbranschen. År 2020 tjänade en manlig optiker i genomsnitt 41 200 kronor per månad, medan en kvinnlig optiker tjänade 40 000 kronor. Detta innebär att optikerbranschen har ett mindre lönegap mellan könen jämfört med det svenska genomsnittet, där kvinnor i genomsnitt tjänade 34 200 kronor och män 37 900 kronor per månad.

Kunskap

Optiker är kunskapsarbetare, vilket innebär att deras kunskaper är efterfrågade. För att behålla dem måste arbetsgivare erbjuda möjligheter till utveckling och attraktiva arbetsvillkor. Att skapa lojalitet hos arbetskraften kräver kontinuerliga insatser från arbetsgivaren. Marknaden är i optikerns favör, vilket innebär att företag måste erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner för att locka och behålla de mest kvalificerade optikerna.

Jobbsäkerhet är också en viktig faktor Utöver lönen är jobbsäkerhet en faktor som många optiker värderar högt. Optikerbranschen erbjuder stabila anställningsmöjligheter och en relativt låg arbetslöshet, särskilt med tanke på den ökande efterfrågan inom ögonsjukvården. Detta gör optikeryrket till ett attraktivt val för många unga sökande till högskolor och universitet.

Sammanfattning om optikerlön 

Med en genomsnittslön på 481 200 kronor om året och stabila anställningsmöjligheter erbjuder optikeryrket attraktiva karriärmöjligheter. Trots att det finns vissa könsskillnader i lönen, påverkas lönen främst av arbetslivserfarenhet och geografiska skillnader. Ökad erfarenhet och brist på optiker har bidragit till de senaste årens löneökningar inom branschen. Att byta jobb regelbundet kan också bidra till att öka lönen ytterligare.

Geografisk plats är en annan avgörande faktor som påverkar optikerlönen. Stora städer och regioner med hög kostnad för livet tenderar att erbjuda högre löner jämfört med mindre orter eller landsbygdsområden. Till exempel kan en optiker i Stockholm förvänta sig en högre lön än en optiker i en mindre stad i norra Sverige.

Yrkeserfarenhet är också en viktig faktor som påverkar optikerlönen. Ju längre tid en optiker har arbetat inom yrket och desto mer erfarenhet de har, desto högre är deras löneförväntningar. Erfarna optiker som har specialiserat sig inom specifika områden av optikerpraxis kan också förvänta sig högre löner än de med mindre erfarenhet.

Kön spelar tyvärr fortfarande en roll när det gäller löneskillnader inom optikeryrket. Trots att det är olagligt att diskriminera baserat på kön, finns det fortfarande en löneskillnad mellan män och kvinnor inom optikerbranschen. Det är viktigt att arbetsgivare fortsätter att arbeta för att minska denna löneskillnad och främja jämställdhet på arbetsplatsen.

 

Källor och hänvisningar:

 

Friskrivning: Vi har inget samröre med någon av de sidor som vi hänvisar till. Vi har faktagranskat all information vi skriver om och vid tidpunkten för publicering var dessa korrekta och uppdaterade. Vi har heller inget samröre med något företag, organisation eller annan intressepart som vi eventuellt skriver om i artikeln.